• Terms & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อสำคัญ

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการได้รับคะแนน และการแลกของรางวัลผ่านแอปพลิเคชันนี้ อย่างระมัดระวัง เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ระบุข้อมูลสำคัญ รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่าง ๆ ซึ่งมีผลในการร่วมกิจกรรมบนแอปพลิเคชัน การที่ท่านสมัครใช้บริการ และ/หรือใช้บริการใด ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Double A Point Collection หรือโดยการเลือก "ตกลง" เพื่อยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและรับรู้ข้อมูลเนื้อหาของข้อตกลง และเงื่อนไขนี้โดยสมบูรณ์แล้ว และตกลงที่จะผูกพันข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ที่อาจประกาศบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจมีการแก้ไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การได้รับคะแนน

ถ่ายรูปหลักฐานการซื้อ ได้แก่ ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด ให้ชัดเจน โดยเลือกใช้หลักฐานการซื้อเพื่อสะสมคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นตลอดการเข้าร่วมโครงการ แล้วส่งมาที่ไลน์แชท @DAPC สมาชิกโครงการ Double A Point Collection จะได้รับคะแนนจากการส่งหลักฐานการซื้อ ได้แก่ ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด ที่ระบุรายการซื้อสินค้าแบรนด์ดั๊บเบิ้ล เอ ชัดเจน ได้แก่ • กระดาษ Double A Color Print 90 แกรม หรือ Double A Paper 80 แกรม หรือ Double A Green Paper 80 แกรม ขนาด A4 หรือ A3 หรือ B4 หรือ B5 หรือ F14 รีมบรรจุ 500 แผ่น ราคาไม่ต่ำกว่า 105 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1 รีม เท่ากับ 1 คะแนน รวมถึงการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน • เครื่องเขียน หรืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานแบรนด์ดั๊บเบิ้ล เอ ยอดซื้อทุกๆ 50 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เท่ากับ 1 คะแนน รวมถึงการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน หลักฐานการซื้อต้องระบุรายการสินค้าแบรนด์ดั๊บเบิ้ล เอ ให้ชัดเจนบน ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด หลักฐานการซื้อต้องระบุเลขที่ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด ให้ชัดเจน หลักฐานการซื้อต้องระบุวันที่ออกเอกสารไม่เกิน 3 เดือน หลักฐานการซื้อต้องระบุชื่อผู้ซื้อซึ่งเป็นชื่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ที่ซื้อสินค้าดั๊บเบิ้ล เอ ไปใช้ในสำนักงาน หลักฐานการซื้อต้องระบุชื่อผู้ขาย และลายเซ็น หรือตราประทับผู้ขาย การตรวจสอบหลักฐานการการซื้อ จะต้องได้รับการยืนยันจากทางฝ่ายตรวจสอบเอกสารของโครงการก่อนที่จะสะสมคะแนนในระบบให้สมาชิก โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบภายใน 3 วันทำการ คะแนนสะสมจะหมดอายุภายในกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ลูกค้าได้รับคะแนน โดยตัดคะแนนที่หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม


การแลกของรางวัล

คะแนนที่สมาชิกโครงการได้รับสามารถนำไปแลกรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขและกำหนดของระยะเวลาของแคมเปญที่ประกาศให้ทราบบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เท่านั้น สมาชิกโครงการไม่สามารถโอนคะแนนให้แก่สมาชิกท่านอื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ


การตัดรอบการแลกของรางวัล

ตัดรอบการแลกของรางวัลทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน


การจัดส่งของรางวัล

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้แก่สมาชิกภายใน 3-4 สัปดาห์ นับจากวันที่ตัดรอบการแลกของรางวัล วันที่ 15 และ 30 ของเดือน


การรับผิดชอบเมื่อการจัดส่งของรางวัลเสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ จะไม่รับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย หรือคุณลักษณะใด ๆ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่มาจากบุคคลที่สาม ที่สมาชิกโครงการแลกรับ หากสินค้าที่เกิดชำรุดบกพร่อง สมาชิกโครงการจะต้องติดต่อศูนย์บริการของบุคคลที่สามที่เป็นผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้านั้น ๆ เอง


บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

พนักงานในเครือบริษัท Double A, ตัวแทนจำหน่ายในเครือบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด, ร้านค้าปลีก, ศูนย์ถ่ายเอกสาร และโรงพิมพ์ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Double A Point Collection บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหรืออนุญาตให้ใช้คะแนนสะสม หากตรวจสอบพบสมาชิกโครงการที่มีเจตนานำคะแนนสะสมไปใช้ในเชิงธุรกิจ สมาชิกโครงการที่ทุจริต ฉ้อฉล หรือมีเจตนาหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางที่จะนำคะแนนสะสมไปใช้ในเชิงธุรกิจ บริษัทมีสิทธิยกเลิก หรือเรียกคืนคะแนนสะสมดังกล่าว หรือเรียกคืนของรางวัลที่สมาชิกโครงการได้แลกรับไปแล้ว รวมถึงเรียกร้องให้ผู้ใช้บริการชดใช้ราคาหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับจากการใช้คะแนนสะสมดังกล่าวได้ทุกประการด้วย


สอบถาม-ติดต่อ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @DAPC หรือโทร 1759 กด 7 Double A Hotline ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการ Double A Point Collection แล้ว