• Terms & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สิทธิประโยชน์และข้อเสนอต่าง ๆ ของสมาชิก Double A Point Collection รวมถึงบริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ซึ่งเสนอต่อท่านนั้น ต้องได้รับการยอมรับใน ข้อกำหนด เงื่อนไข และ การบอกกล่าวซึ่งระบุในข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ สมาชิกภาพของ Double A Point Collection และการใช้เว็บไซต์นี้และบริการใดๆถือเป็นการทำข้อตกลงซึ่งผูกพันตามข้อกำหนด เงื่อนไข และ การบอกกล่าวซึ่งระบุข้างต้น หากท่านไม่ตกลงตามกฎของสมาชิกเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ได้

เงื่อนไข ข้อกำหนดและสิทธิต่าง ๆ ของสมาชิก

เงื่อนไขในการให้บริการ

1.     แต้มไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

2.     การให้แต้มของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตลาดของประเทศนั้นๆ

3.    แต้มไม่สามารถโอนให้กับรหัสอื่นได้

4.     สถานภาพการเป็นสมาชิกของโครงการ Double A Point Collection จะเริ่มเมื่อท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้เท่านั้น

5.     โครงการ Double A Point Collection จะส่งเอกสารแจ้งรับทราบสถานะของสมาชิกผ่าน ทาง email(Acknowledgement notification email) หรือ โทรแจ้ง กรณีที่สมาชิกไม่มี email

6.     สมาชิกสามารถแลกของรางวัลได้ โดยเลือกรายการของรางวัลจากแคทตาล๊อกที่ทางบริษัทฯ มีไว้บริการ โดยการแลกของรางวัลดังกล่าวไม่ต้องเสียภาษี

7.     เจ้าหน้าที่ของโครงการมีสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการสะสมแต้ม และแลกของรางวัลของสมาชิกได้

8.     ในการทำการสะสมแต้ม สมาชิกต้อง ส่งหลักฐานการซื้อ ซึ่งสำหรับสมาชิกในประเทศไทยก็คือสำเนาใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน พร้อมกับรหัสมาชิกมายังโครงการ ตามช่องทางที่กำหนด

9.     แต้มที่สะสมจะดูจากหลักฐานการซื้อของสมาชิก ซึ่งราคากระดาษต้องไม่ต่ำกว่า 95 บาท (ex. Vat)

10.   การตรวจสอบหลักฐานการซื้อ จะต้องได้รับการยืนยันจากทาง ฝ่ายตรวจสอบเอกสารของโครงการก่อนที่จะสะสมแต้มในระบบให้กับสมาชิก โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบและสะสมแต้มภายใน 3 วันทำการ

11.   หลักฐานการซื้อสามารถใช้ได้ ณ ประเทศนั้น ๆ เท่านั้น

12.   หลักฐานการซื้อหรือสำเนาใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่จะนำมาใช้สะสมแต้มได้นั้น จะต้องเป็นสำเนาใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันซื้อสินค้าตามวันที่ที่ระบุในใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินนั้น

13.   หากพบว่ามีการนำข้อมูลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการ Double A Point Collection ไปใช้ในทางที่ผิด หรือไม่ตรงวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทฯ สามารถยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกนั้น ๆ ได้รวมถึงการลบแต้มออกจากระบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้

14.   ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ทำให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมระบบข้อมูลได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลสมาชิก ข้อมูลแต้มสะสม รวมถึงข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของสมาชิก Double A Point Collection

1.     สมาชิกสามารถใช้สิทธิต่างๆของตนเอง ใน Double A Point Collection ได้ในประเทศที่ตนเองสมัคร เท่านั้น

2.     บุคคลทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้เฉพาะภายในประเทศที่ตนอาศัยอยู่ เท่านั้น

3.     สมาชิก Double A Point Collection ของประเทศหนึ่ง ๆ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ทำการสะสมแต้ม แลกของรางวัล หรือรับสิทธิประโยชน์จากโครงการ Double A Point Collection ประเทศอื่นๆที่ตนมิได้สังกัดได้

4.     สิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ภายในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อบริการกับสมาชิกที่ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้แล้วเท่านั้น

5.     ข้อมูลที่แจ้งเพื่อสมัครสมาชิกจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

6.     จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ในแบบฟอร์มแลกของรางวัล

7.     บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลของสมาชิกกับบริษัทที่ Double A จ้างมาเพื่อดำเนินการทางธุรกิจ

8.     หากทางโครงการDouble A Point Collection ตรวจสอบพบว่ามีข้อสงสัยในข้อมูลสมาชิกว่าอาจไม่เป็นความจริงหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่โครงการมีสิทธิ์ที่จะพักสมาชิกภาพของสมาชิกนั้นๆไว้จนกว่าจะมีการตรวจสอบ หรือทำการยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกนั้น ๆ หากตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

9.     สมาชิกจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากทางโครงการ Double A Point Collection ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

10.   สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโครงการ Double A Point Collection ผ่านการ login เข้าระบบ ธุรกรรมต่าง ๆ ที่สมาชิกได้กระทำผ่านบัญชีสมาชิกถือว่าสมาชิกตกลงยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ตกลงกันไว้แล้ว

11.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของสมาชิกยกเว้นความผิดพลาดนั้นเกิดจากทางบริษัทฯ

12.   กรุณาแจ้งโครงการ Double A Point Collection ถ้าพบเห็นว่ามีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นกับบัญชีสมาชิกของคุณ มีบุคคลอื่นใดที่มิใช่สมาชิกของโครงการแต่ได้ลักลอบใช้ รหัสสมาชิก และ รหัสผ่านในการทำธุรกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการโดยทันที

13.   รหัสสมาชิก และ รหัสผ่านจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติโดยระบบเมื่อ หลักฐานการซื้อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดยระบบจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง email หรือ โทรแจ้ง กรณีที่สมาชิกไม่มี email

14.   รหัสสมาชิก จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติโดยรหัสสมาชิก ไม่สามารถเปลี่ยนได้

15.   รหัสผ่านจะถูกกำหนดเป็นรหัส 6 หลักอัตโนมัติโดยระบบ โดยรหัสผ่านสามารถเปลี่ยนได้โดยสมาชิกภายหลังการ log in เข้าระบบ

อายุและการสะสมแต้ม

1.     ถ้าพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการสะสมแต้ม Double A Point Collection มีสิทธิ์ที่จะให้สมาชิกท่านนั้น ๆ พ้นสภาพการเป็นสมาชิก และยกเลิกแต้มทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

2.     สมาชิกจะพ้นสภาพการเป็นสมาชิกเมื่อไม่มีการสะสมแต้มหรือแลกของรางวัลติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี และแต้มที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะกลายเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ

3.     ในการทำการสะสมแต้ม สมาชิกต้อง ส่งหลักฐานการซื้อ ซึ่งสำหรับสมาชิกในประเทศไทยก็คือสำเนาใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน พร้อมกับรหัสมาชิกมายังโครงการ ตามช่องทางที่กำหนด


การแลกของรางวัล

1.     ในการทำการแลกของรางวัลนั้น สมาชิกสามารถกรอกแบบฟอร์มและทำการแลกของรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยตรง

2.     ในกรณีที่ของรางวัลที่สมาชิกต้องการจะแลกเกิดไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทางโครงการ Double A Point Collection มีสิทธิ์ที่จะพิจาณาเปลี่ยนของรางวัลให้ใหม่ในมูลค่าที่เท่าเทียมกัน

3.     ของรางวัลที่สมาชิกแลกไปแล้ว ทางโครงการ Double A Point Collection จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลนั้น ๆ


การจัดส่งของรางวัล

1.     บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้สมาชิกภายใน 3-4 สัปดาห์ นับจากวันตัดรอบการแลกของรางวันที่ 15 และ 30 ของเดือน  

2.     ของรางวัลจะถูกส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่สมาชิกได้ให้ไว้ภายหลังจากได้รับการยืนยันการแลกของรางวัลเป็นที่ชัดเจนแล้ว

3.     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความชำรุดเสียหาย หรือสูญหายของของรางวัลที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัท