คุณสมบัติของสมาชิก

1.     บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถเป็นสมาชิกDouble A Point Collection ได้

2.     พนักงานบริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน), ตัวแทนจำหน่ายในเครือ AAP&S, ร้านค้าปลีก, ศูนย์ถ่ายเอกสาร และโรงพิมพ์ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

3.     มีหลักฐานการซื้อซึ่งคือสำเนาใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน ส่งมาเพื่อสมัครสมาชิก

4.     สมาชิกต้องเป็นผู้ใช้สินค้าและบริการของ Double A เท่านั้น ( End User )

5.     ถ้าสมาชิก 1 บริษัท มีหลายสาขา หรือ ถ้าสมาชิกมีการจัดซื้อแยกแผนก ให้ระบุสาขา หรือแผนก ให้ชัดเจนในเอกสารที่ใช้สะสมแต้ม

6.     ผู้เข้าร่วมโครงการต้องซื้อกระดาษในราคาไม่ต่ำกว่า 95 บาท (ex. Vat)